سه‌شنبه 12 دی‌ماه سال 1385

 

* زندگی

 کمی لطفش را از دست داده...