جمعه 23 اسفند‌ماه سال 1387

 

 اعصابم خورده ...اخمام تو همه...اتاقم بازار شامه ! ... موهام پریشونه ...چشام پف کرده...پکرم ...واسه چی ؟ واسه خیلی چیزای گفتنی و نگفتنی ... 

 

پ.ن 1 : آی دنیا ازت دلخورم  

پ. ن 2 : کاش می تونستم دلهره اتفاقای بد نیوفتاده رو نداشته باشم حداقل به خاطر مامان 

پ. ن 3 : کاش یه بخش مهم از زندگیم تمام و کمال دست خودم بود اما نیست و این بدترین چیزه ..