دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386

 

* تازگیا خوره فیلم شدم اگه شب قبل خواب یه فیلم نبینم خوابم نمی بره تازه باید موقع فیلم دیدن دهنمم بجنبه !

* اینروزا بیشتر از هر چیز دیگه ای به بیداری نیاز دارم اگه کسی بتونه سحرخیزم کنه جایزه داره !

* دو روز و نیم طول کشید تا اتاقمو تمیز کردم ! تازه هنوز کمد لباسام (بهم ریخته ترین جای اتاقمم) مونده.!

* دلم می خواد شبا قبل خواب یکی واسم شعر بخونه ...بغلم کنه ...تا آرووم مثه بچه آدم خوابم ببره !

* فیلمی که از اول تا آخرش گریستم اونم هق هقانه ! :سنتوری  ( فوق العاده روم تاثیر گذاشت ...)

* دلم می خواد برم یه دشت پر گل و تا می تونم نفس بکشم ...نفسای عمیق و از ته دل

* نوشیدن چایی با شکلات kit kat  : خوشمزه ترین عصرونه